• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/vizyonhavadis.kilis
  • https://www.twitter.com/@vizyonhavadis79
vizyon
YAĞIŞ MİKTARI
37.6 cm
Reklam
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam186
Toplam Ziyaret782543

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TİP-1 6200 KCAL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KİLİS) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TİP-1 6200 KCAL

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KİLİS) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

 

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TİP-1 6200 KCAL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2017/147186

1-İdarenin

a) Adresi             :              EKREM ÇETIN MAHALLESI HATAY ÇEVRE YOLU 5. KM.SI 1 79100 KİLİS MERKEZ/KİLİS

b) Telefon ve faks numarası       :              3488132424-8161 - 3488143972

c) Elektronik Posta Adresi           :              IHLKOM079@JANDARMA.GOV.TR

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :              200 TON

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri               :              İDARİ ŞARTNAMEYE EKLİ DAĞITIM ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN YERLERE BELİRTİLEN MİKTARLARDA

c) Teslim tarihi  :              Yüklenici ihale konusu malı EK-A çizelgede miktarı(ton) ve mesafesi (km.) belirtilen birliklere 35 (otuz beş) takvim günü içerisinde teslim edecektir. Yüklenici tarafından teslim edilecek malın son teslim tarihinin tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası uygulanmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşmenin 34. maddesi hükümleri uygulanır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              KİLİS MERKEZ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

b) Tarihi ve saati              :              26.04.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhale konusu malın arzına ilişkin olarak isteklilerden; İthalatçıların İTHALATÇI KAYIT BELGESİ (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı), Üreticilerin UYGUNLUK İZİN BELGESİ (üreticisi tarafından fotokopisi onaylı), DAĞITICI VE SATICILAR: katı yakıt satıcısı kayıt belgesi (herhangi bir ilden alınmış dağıtıcı ve satıcı tarafından onaylı fotokopisi)  almış olmaları hususu Çevre ve Orman Bakanlığının "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi" kapsamında istenecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Ürüne ait TSE belgesi veya Türk Standartları Endüstrisinden (TSE) alınan uygunluk raporu veya Ürüne ait TSEK belgesi(Kalite Uygunluk Belgesi) veya Yurt Dışından Gelen Kömürler için Kontrol Belgesi, Proforma Fatura(aslı, idarece onaylıfotokopisi veya noter tastikli fotokopisi) ve gümrük giriş beyannamesi ihale komisyonuna (Türkçe Tercüme Edilmiş Olarak) verilecektir. UYGUNLUK BELGESİ veya UYGUNLUK İZİN BELGESİ ile SATIŞ İZİN BELGESİ muayene komisyonunun muayeneye başlama tarihinde teslim edilecektir.İş ortaklığı olması halinde en az bir ortağın belgeleri sağlaması yeterli olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 35 TRY (Türk Lirası) karşılığı KİLİS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KİLİS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.