• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/vizyonhavadis.kilis
  • https://www.twitter.com/@vizyonhavadis79
vizyon
YAĞIŞ MİKTARI
37.6 cm
Reklam
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam188
Toplam Ziyaret782545

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR KİLİS KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

 

KİLİS KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ (54 KALEM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2017/172360

1İdarenin

a) Adresi : Çevre Yolu Üzeri, ÖncüpınarKavşagı No:1 Kilis Devlet Hastanesi C Blok Kat 2 Genel

Sekreterlik MERKEZ/ KİLİS MERKEZ/KİLİS

b) Telefon ve faks numarası : 3488221111 3488145531

c) Elektronik Posta Adresi : khb79.mb@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internetadresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 54 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Kilis Devlet Hastanesi Hastane Malzeme Deposu ve Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Malzeme Deposu

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü

içerisindepeyder pey 30.06.2018 tarihine kadardır.

3İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çevre Yolu Üzeri, Öncüpınar Kavşağı, No:01 Kilis Devlet Hastanesi C Blok Kat 2 Genel Sekreterlik Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati : 08.05.2017 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen ürünü temsil edecek yeterlilikte 1(bir) adet numune getirilecektir. (İhaleye iştirak edecek firmalar numunelerinin hangi kalemlere ait olduğunu ve firmaya ait bilgileri yazılı olduğu koliler içerisinde vermek zorundadır. Her numune üzerinde ihale listesinin kaçıncı kalemine ait olduğu ve firma adı okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Verilen süre içerisinde numune teslim etmeyen firmaların numune vermedikleri kalem/kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kilis Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimzakullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kilis Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalemkalemleriiçin teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.