• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/vizyonhavadis.kilis
  • https://www.twitter.com/@vizyonhavadis79
vizyon
YAĞIŞ MİKTARI
37.6 cm
Reklam
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam186
Toplam Ziyaret782543

OTEL KİRALAMA İHALE İLANI

OTEL KİRALAMA İHALE İLANI

Kilis İl Merkezi  Şehit Sakıp Mah. Zekeriya Korkmaz Bul. (Ada 385 - Pafta 93 - Parsel 1) de bulunan Mülkiyeti Kilis İl Özel İdaresine ait Otel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun  45 maddesi açık teklif  usulü ile  kiraya verilecektir.

 

İhale Onay Tarih ve Numarsı:       ../06/2017 -………

İdarenin Adı :                   Kilis İl Özel İdaresi

İdarenin Adresi :              Öncüpınar Mah. Çevre yolu üzeri KİLİS

İhale Tarihi ve Saati        :  29 / 06  / 2017 Tarihinde Perşembe günü, saat 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer: Öncü pınar mah. Cevre yolu üzeri İl Özel İdare Hizmet Binası Toplantı Salonları KİLİS

İhalenin Konusu:              Otel Kiralama İşi

Taşınmaz Bilgisi  İl Merkezi Şehit Sakıp Mah. Zekeriya Korkmaz Bul. Ada 385- Pafta 93 - Parsel 1                                                                  

Kiralanacak söz konusu taşınmazın yıllık kira muhammen bedeli;

407.100,00.-TL/YIL  (33.925,00.-TL/AY) + KDV dir.

 

1. İhaleye katılabilmek için aşağıda belirtilen belgeleri istekliler ihaleye komisyonuna ihaleden önce sunacaklardır.

          A) İhalelere katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde,

a)  Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi

b) İmza beyannamesi (Noterden)

c) Vekaleten katılım halinde, aslı veya noterden tasdikli vekaletname

d) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

           B) İhalelere katılacakların tüzel kişi olması halinde;

a) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

           C) 12.213,00-TL tutarında Geçici teminat ( İdarenin T.Vakıflar Bankası Kilis Şubesi nezdindeki 7293619653 nolu geçici teminat hesabına yatırıldığına dair banka dekontu ve belirtilen tutarda kiralama işi için alınacak banka teminat mektubu)

           D) 150,00.-TL tutarındaki İdareden doküman alındı belgesi.

           E) Kilis İl Özel İdaresine Borcu olmadığına dair yazı

2. İhaleye ait İdari şartname İdarenin adresinde görülebilir ve aynı adresten bedel karşılığı temin edilebilir.

3. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur